بازدید مسئولین استانی از مجموعه در روز ملی سینما

جمعی از مسئولین استانی در روز ملی سینما از مجموعه فرهنگی هنری عمیق بازدید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد و همچنین مدیرکل امور عشاير استان خراسان شمالی در بازدیدی، به بررسی و ارزیابی مجموعه فرهنگی هنری عمیق اقدام کردند.