سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ سینماعمیق
سالن / سانس 15:30 16:00 17:30 18:00 19:30 20:00 21:30 22:00
سالن شماره ۱ شاه کش - ماجرای نیمروز2 ( رد خون) - درخونگاه - کلوپ همسران -
سالن VIP ماجرای نیمروز2 ( رد خون) - کلوپ همسران - شاه کش - درخونگاه -
سالن کودک پاندای کنگفوکار (زنجیره دوستی) - عملیات اجیلی ۲ - پلنگ صورتی - کوکو -