سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ سینماعمیق
سالن / سانس 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
سالن شماره ۱ درخت گردو - قهرمان - گشت ارشاد3 - دینامیت
سالن VIP قهرمان - گشت ارشاد3 - دینامیت - گشت ارشاد3
سالن کودک کوکو - فردیناند - پرنسس و اژدها - رالف خرابکار 2