سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ سینماعمیق
سالن / سانس 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30
سالن شماره ۱ تورنادو مسخره باز چشم و گوش بسته هزار تو -
سالن VIP درخونگاه چشم و گوش بسته هزار تو مسخره باز -
سالن کودک عملیات اجیلی ۲ پاندای کنگفوکار (زنجیره دوستی) پرنسس و اژدها ملکه برفی 3 -