سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ سینماعمیق
سالن / سانس 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
سالن شماره ۱ لوپتو - طبقه یک و نیم - پسر دلفینی - بیرو
سالن VIP پسر دلفینی - بیرو - تی تی - طبقه یک و نیم