سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ سینماعمیق
سالن / سانس 15:30 17:30 19:30 21:30
سالن شماره ۱ یادم تو را فراموش جان دار یادم تو را فراموش جهان با من برقص!
سالن VIP جهان با من برقص! جهان با من برقص! جان دار یادم تو را فراموش
سالن کودک گارفیلد و دوستان توییتی و سفربه دور دنیا در 80 روز هلو کیتی و دوستان رالف خرابکار 2