سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ سینماعمیق
سالن / سانس 15:15 17:00 19:00 21:00
سالن شماره ۱ قانون مورفی ترانه آشغال‌های دوست داشتنی پارادایس
سالن VIP ترانه قانون مورفی پارادایس آشغال‌های دوست داشتنی
سالن کودک پا کوچولو شگفت انگیز ۲ فردیناند عملیات اجیلی ۲