سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ سینماعمیق
سالن / سانس 16:00 18:00 20:00 22:00
سالن اصلی (83نفره) - تگزاس3 تگزاس3 سال گربه
سالن VIP (16نفره) - مست عشق تگزاس3 تگزاس3